• GOODY

  • IMG_3194

  • IMG_3198

  • GOODB

פרויקט התע"ש 10

ברחוב התע"ש 10 , כפר סבא . קבוצת חודאדאד  השביחה את קומת המסחר של מבנה בתע"ש 13, והפכה את קומת המסחר לחנויות מוצלחות ואת עסקי הלקוחות משגשגים .

עיקרי מפרט הטכני

  • חנויות ברמת מעטפת לכל דייר הכוללים תקן אש וגילוי עשן

  • דחסנית אשפה לשירות העסקים .

  • צנרת והכנה למיזוג VRF .

  • חנייה  בטאבו .

 

נשארו שטחי מסחר אחרונים!

 

 

 

עלות פרויקט : 14,000,000 ₪   |  שנת בנייה : 2013   |  מ"ר מבונה : 2,400 מ"ר  |  מס' קומות :  1  | בנק מלווה : בנק לאומי

עדכון לקוחות – התקדמות הבניה

היתר בניה
שלד
טיח פנים
חיפוי חוץ
טופס 4

אדריכל הפרויקט:

בוגר הטכניון חיפה הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים. המשרד מספק שרותי ארכיטקטורה לגופים ומוסדות ציבוריים כדוגמת משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, עיריות כפר סבא, רמלה, תל אביב.